Akshakar

Keity-Shael - Aelita

毛色 出生年 谱系 误差 出生地
perlino 2018 Garem Dacor Stud Farm,Kazakhstan
   Keity-Shael
black, 2012
 Saivan
black, 2000
1189 Dialog 870 Garem 11  
1764 Doka 3
2938 Sonata 1101 Turali
1856 Sudba
71777 Yalama
bay, 1997
1280 Singapur 918 Senagat
1753 Gurat
2982 Yava 967 Pudok
2511 Yakshi
 Aelita
buckskin, 2009
 Elgush
palomino, 1995
1299 Erezgala 1109 Edenli
2400 Mydar
2216 Gulistan 1009 Serdar
1935 Guljady
 Akdurno (Akaltyn II)
buckskin, 1998
1203 Karal 885 Kambar
1728 Bami
 Akaltyn (Adjaip) 1014 Telekush 2nd
1711 Akdurno