Sayakhat

Khorezm - Sabyrli

毛色 出生年 谱系 误差 出生地
bay 2018 Fakirpelvan Dacor Stud Farm, Kazakhstan
   Khorezm
palomino, 2000
1106 Khutor 17
chestnut, 1983
971 Khalif 828 Fakirpelvan  
1696 Khanum
1858 Takappara 2 668 Absent
1104 Alasu 10
2889 Pakhta
cremello, 1988
1031 Akhmed 960 Muhtar
1416 Aishat
2434 Pudokhan 943 Arslan
1834 Pariza
 Sabyrli
dark-bay, 1997
1047 Gistar 12
bay, 1985
944 Gaukhar 4 870 Garem 11
1616 Merkenka 20
1678 Torgai 4 668 Absent
1679 Toska 8
2174 Ganatly
black, 1985
885 Kambar 432 Karlovach
1227 Karali
1447 Garabil 721 Kaplan
1176 Dorklyk