Abbas

Karabek - Ajar

毛色 出生年 谱系 误差 出生地
bay 2017 Gaplan 154-157-167-19 Dacor Stud Farm
   Karabek
black, 2008
 Karar
black, 1995
995 Kerzi 896 Kerogli  
1603 Maja
2149 Arktika 1 860 Ararat
2012 Moral 3
 Polyn
black, 1997
1248 Orlan 943 Arslan
1631 Oktava
2892 Pervana 1087 Parakhat
1634 Pazilla
 Ajar
buckskin, 2005
 Alaman (Akhal)
d.bay, 1999
1123 Akylly 870 Garem 11
2115 Aksoltan
2676 Gulbakhar  Akhal 2nd
1465 Gulaltyn
 Akdurno (Akaltyn II)
buckskin, 1998
1203 Karal 885 Kambar
1728 Bami
 Akaltyn (Adjaip) 1014 Telekush 2nd
1711 Akdurno