Aimel-Kan

Melesur - Aita

毛色 出生年 谱系 误差 出生地
buckskin 2003 El 161-162-184-20 Kan.V.I.
  1079 Melesur
d.buckskin, 1987
1010 Sovhoz 2nd
bay, 1978
871 Gindekush 682 Almaz  
1161 Gjarsashli
1630 Okis  Orlik 10
1101 Aksioma 12
2051 Saharnaja
cremello, 1981
936 Yalta 885 Kambar
1185 Elek
1843 Sabyrli 917 Sektor
1203 Kagyz
2538 Aita
buckskin, 1989
870 Garem 11
g.buckskin, 1972
699 Gundogar 697 Gelishikli
1158 Gul
1597 Mantia 7 772 Merkez
1286 Manat
2097 Azalia
bay, 1983
968 Pursat 779 Peren
1185 Elek
1896 Algush 897 Kizil
1094 Aiden

Offspring

2018

Aru

m.

father - Radjh

2017

Ardaktau

m.

father - Radjh