Bagaly

Gozgan - Bastau

毛色 出生年 谱系 误差 出生地
bay 2008 Kir Sakar 157-156-180-19 Kazakhstan, Dacor stud
   Gozgan
grey, 1997
1234 Meget 26
bay, 1988
904 Melekush 747 Kir Sakar 2nd  
1243 Kachahchi
1911 Gabrasa 10 946 Gomon 4
1715 Akzia 4
2226 Gulperi
grey, 1986
942 Alvan 850 Azamat
1589 Lebap
2085 Shaperi 889 Kemer
1702 Shokhrat
 Bastau
bay, 2003
 Salyr
d.buckskin, 1997
1150 Gaigysyz 990 Karaman
2063 Syjagyl
2445 Sania 919 Sere
1744 Gulnag
 Beata
bay, 1997
1095 Polot 1010 Sovhoz 2nd
2051 Saharnaja
2158 Bazilik 919 Sere
1434 Aragva

Offspring

2014

Bayim

st.

father - Monmartr