Hennessy

Salyr - Khundji

毛色 出生年 谱系 误差 出生地
bay 2007 Posman Dacor stud farm
   Salyr
d.buckskin, 1997
1150 Gaigysyz
d.buckskin, 1988
990 Karaman 895 Kermek  
1689 Fialka
2063 Syjagyl 685 Angar
1668 Syjahat
2445 Sania
bay, 1984
919 Sere 579 Sinok
1195 Enish
1744 Gulnag 883 Kaltaman
1159 Guljalek
 Khundji
chestnut, 1995
995 Kerzi
black, 1978
896 Kerogli 721 Kaplan
1256 Kizilgyl
1603 Maja 778 Murgab
1289 Maral
2975 Khvala 34
palomino, 1988
1106 Khutor 17 971 Khalif
1858 Takappara 2
1991 Lada 860 Ararat
1590 Lola