Kamshat

Tadjmakhal - Kassandra

毛色 出生年 谱系 误差 出生地
buckskin 2011 Melekush Kazakhstan, Dacor stud
   Tadjmakhal
buckskin, 2001
 Toreli
bay, 1991
1014 Telekush 2nd 818 Telekush  
1243 Kachahchi
2058 Sergi 917 Sektor
1559 Kepteri
 Mushtari
buckskin, 1995
1138 Arslan 973 Abdulrahman
2056 Selbiniaz
2819 Meksana 1074 Mekan
1900 Angarka
 Kassandra
black, 2005
 Salyr
d.buckskin, 1997
1150 Gaigysyz 990 Karaman
2063 Syjagyl
2445 Sania 919 Sere
1744 Gulnag
 Kordelia
black, 2000
1189 Dialog 870 Garem 11
1764 Doka 3
1979 Kepderi 897 Kizil
1847 Servi