Sulgun

Sapar Khan - Sovgatli

毛色 出生年 谱系 误差 出生地
buckskin 2002 Peren 159-159-174-19 Turkmenistan
   Sapar Khan
buckskin, 1993
1260 Pelen
buckskin, 1975
914 Polotli 779 Peren  
1244 Kachkir
1677 Togdari 885 Kambar
1669 Taza
2052 Sashli
bay, 1978
966 Porkhan  Safyan
1833 Parakhat
1852 Sogda 926 Fazan
1659 Smena
 Sovgatli
chestnut, 1994
1261 Peren
palomino, 1983
963 Pelen 853 Akbelek
 Satara
2025 Parcha 818 Telekush
1645 Peri
 Terne
grey, 1988
1008 Sak 918 Senagat
1559 Kepteri
2479 Tudana 914 Polotli
1672 Taus

Offspring

2018

Sunkar

st.

father - Radjh

2017

Salvator

st.

father - Radjh

2016

Suyikty

m.

father - Pamel-Kan

2015

Samruk

m.

father - Karabek

2012

Suyinshu

st.

father - Gasyr

2011

Syrlasyn

m.

father - Miras

2010

Syrlasu

m.

father - Salyr

2009

Saykes

m.

father - Salyr

2007

Salavat

st.

father - Tadjmakhal