Sumbile

Pamel-Kan - Sabyrli

毛色 出生年 谱系 误差 出生地
bay 2016 El Dacor Akhalteke Studfarm,Kazakhstan
   Pamel-Kan
d.buckskin, 2005
1079 Melesur
d.buckskin, 1987
1010 Sovhoz 2nd 871 Gindekush  
1630 Okis
2051 Saharnaja 936 Yalta
1843 Sabyrli
 Pleyada
bay, 2000
939 Adat 935 Yulduz
1106 Algush
2898 Pinega 1037 Gaidamak 12
1834 Pariza
 Sabyrli
dark-bay, 1997
1047 Gistar 12
bay, 1985
944 Gaukhar 4 870 Garem 11
1616 Merkenka 20
1678 Torgai 4 668 Absent
1679 Toska 8
2174 Ganatly
black, 1985
885 Kambar 432 Karlovach
1227 Karali
1447 Garabil 721 Kaplan
1176 Dorklyk