Ardaktau

Radjh - Aimel-Kan

color born line measure Birthplace
buckskin 2017 Sovkhoz-2 Dacor Dacor
   Radjh
black, 1999
1126 Alaman 8
bay, 1991
1095 Polot 1010 Sovhoz 2nd  
2051 Saharnaja
2109 Aikhanum 986 Derbent
1867 Feja 2nd
2917 Rampa
bay, 1989
1087 Parakhat 914 Polotli
1474 Guljaly
2439 Rena 939 Adat
1639 Passia
 Aimel-Kan
buckskin, 2003
1079 Melesur
d.buckskin, 1987
1010 Sovhoz 2nd 871 Gindekush
1630 Okis
2051 Saharnaja 936 Yalta
1843 Sabyrli
2538 Aita
buckskin, 1989
870 Garem 11 699 Gundogar
1597 Mantia 7
2097 Azalia 968 Pursat
1896 Algush