Khikaya

Karabek - Khanshaiym

color born line measure Birthplace
black 2018 Gaplan DacorStud Farm, Kazakhstan
   Karabek
black, 2008
 Karar
black, 1995
995 Kerzi 896 Kerogli  
1603 Maja
2149 Arktika 1 860 Ararat
2012 Moral 3
 Polyn
black, 1997
1248 Orlan 943 Arslan
1631 Oktava
2892 Pervana 1087 Parakhat
1634 Pazilla
 Khanshaiym
black, 2010
 Dallas
black, 2005
 Salyr 1150 Gaigysyz
2445 Sania
 Dilara 1143 Ashug
2711 Djakarta
 Khundji
chestnut, 1995
995 Kerzi 896 Kerogli
1603 Maja
2975 Khvala 34 1106 Khutor 17
1991 Lada