Ruti-Shael

Saivan - Rursi-Shael

color born line measure Birthplace
black 2010 Garem 158-195- 20 Shael Stud Farm
   Saivan
black, 2000
1189 Dialog
g.buckskin, 1986
870 Garem 11 699 Gundogar  
1597 Mantia 7
1764 Doka 3 897 Kizil
1821 Mekan
2938 Sonata
chestnut, 1990
1101 Turali 935 Yulduz
1685 Fakia
1856 Sudba 929 Final
1327 Saiga
 Rursi-Shael
black, 2009
1079 Melesur
d.buckskin, 1987
1010 Sovhoz 2nd 871 Gindekush
1630 Okis
2051 Saharnaja 936 Yalta
1843 Sabyrli
 Dargansara-Shael
bay, 1993
1095 Polot 1010 Sovhoz 2nd
2051 Saharnaja
2250 Damdja 870 Garem 11
1488 Djakhan