Bukhara

Khorezm - Buisanch-Kan

color born line measure Birthplace
light-buckskin 2018 Fakirpelvan Dacor Stud Farm, Kazakhstan
   Khorezm
palomino, 2000
1106 Khutor 17
chestnut, 1983
971 Khalif 828 Fakirpelvan  
1696 Khanum
1858 Takappara 2 668 Absent
1104 Alasu 10
2889 Pakhta
cremello, 1988
1031 Akhmed 960 Muhtar
1416 Aishat
2434 Pudokhan 943 Arslan
1834 Pariza
dacor0007 Buisanch-Kan
bay, 2009
№101005104 Samar-Kan
Dark-Buckskin, 2004
1079 Melesur 1010 Sovhoz 2nd
2051 Saharnaja
 Sabyrli 1047 Gistar 12
2174 Ganatly
8876 Belki
Bay, 2002
 Murgab 1150 Gaigysyz
2394 Millet 6
2883 Pampa 1048 Glazok 11
1834 Pariza